مشارکت در بازنگری سیاست‌های کلی انرژی (صفحه اصلی انتخاب حامل‌های انرژی و آغاز جمع‌سپاری)

تدوین سیاستهای کلی انرژی به دستور دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام و ریاست محترم کمیسیون انرژی در دستور کار مرکز مطالعات و بررسی های ...

مشارکت در تدوین سیاست‌های کلی فضای مجازی

تدوین سیاست‌های کلی فضای مجازی به دستور دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام جهت شروع در 12 اسفند 1399 در دستور کار مرکز مطالعات و بررسی ...

مشارکت در تدوین سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه درعرصه بهداشت، درمان و سلامت

یكی از مهمترین وظایف مجمع تشخیص مصلحت نظام ارایه مشاوره به مقام معظم رهبری در تعیین سیاست های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران است....

مشارکت در تدوین سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه درعرصه حقوقی و قضایی

یكی از مهمترین وظایف مجمع تشخیص مصلحت نظام ارایه مشاوره به مقام معظم رهبری در تعیین سیاست های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران است....

مشارکت در تدوین سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه درعرصه سیاسی، دفاعی و امنیتی

یكی از مهمترین وظایف مجمع تشخیص مصلحت نظام ارایه مشاوره به مقام معظم رهبری در تعیین سیاست های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران است....

مشارکت در تدوین سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه درعرصه اقتصاد کلان، بازرگانی و اداری

یكی از مهمترین وظایف مجمع تشخیص مصلحت نظام ارایه مشاوره به مقام معظم رهبری در تعیین سیاست های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران است....

مشارکت در تدوین سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه درعرصه زیربنایی و تولیدی

یكی از مهمترین وظایف مجمع تشخیص مصلحت نظام ارایه مشاوره به مقام معظم رهبری در تعیین سیاست های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران است....

مشارکت در تدوین سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه درعرصه علمی، فرهنگی و اجتماعی

یكی از مهمترین وظایف مجمع تشخیص مصلحت نظام ارایه مشاوره به مقام معظم رهبری در تعیین سیاست های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران است....