مشارکت در بازنگری سیاست‌های کلی انرژی - پرسش‌نامه کلی
دنبال کردن (26)

  1. وضعیت
    فعال
    دنبال کنندگان
    26
    میزان جایزه

شروع جمع سپاری

آغاز جمع‌سپاری و دریافت مطالب کاربران

پایان دریافت مطالب و آغاز مرحله ارزیابی

اعلام نتایج نهایی و نفرات برتر و بندهای سیاستی منتخب