مشارکت در تدوین سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه درعرصه علمی، فرهنگی و اجتماعی
دنبال کردن (171)

 1. وضعیت
  خاتمه یافته
  دنبال کنندگان
  171
  میزان جایزه
  درهمه‌مراحل
  ‌جمعا1000/000/000ریال

شروع جمع سپاری
سیاستهاي کلی برنامه پنجم توسعه 

سیاستهاي کلی برنامه پنجم توسعه 

دانلود فایل
سیاست های کلی برنامه ششم توسعه

سیاست های کلی برنامه ششم توسعه

دانلود فایل
سیاست های کلی برنامه دوم توسعه

سیاست های کلی برنامه دوم توسعه

دانلود فایل
سیاستهاي کلی برنامه سوم توسعه

سیاستهاي کلی برنامه سوم توسعه

دانلود فایل
سیاست هاي کلی برنامه چهارم توسعه

سیاست هاي کلی برنامه چهارم توسعه

دانلود فایل
قانون اساسی

قانون اساسی

دانلود فایل
سند چشم انداز 20 ساله

سند چشم انداز 20 ساله

دانلود فایل