مشارکت در تدوین سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه درعرصه سیاسی، دفاعی و امنیتی
دنبال کردن (105)

 1. وضعیت
  خاتمه یافته
  دنبال کنندگان
  105
  میزان جایزه
  درهمه‌مراحل
  ‌جمعا1000/000/000ریال

شروع جمع سپاری
سند چشم انداز بیست ساله

سند چشم انداز بیست ساله

دانلود فایل
قانون اساسي

قانون اساسي

دانلود فایل
سیاست هاي کلی برنامه سوم توسعه

سیاست هاي کلی برنامه سوم توسعه

دانلود فایل
سياست هاي برنامه دوم توسعه

سياست هاي برنامه دوم توسعه

دانلود فایل
سیاست هاي کلی برنامه پنجم توسعه

سیاست هاي کلی برنامه پنجم توسعه

دانلود فایل
سیاست هاي کلی برنامه چهارم توسعه

سیاست هاي کلی برنامه چهارم توسعه

دانلود فایل
سیاستهای کلی برنامه ششم توسعه

سیاستهای کلی برنامه ششم توسعه

دانلود فایل