مشارکت در تدوین سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه درعرصه سیاسی، دفاعی و امنیتی
دنبال کردن (105)

 1. وضعیت
  خاتمه یافته
  دنبال کنندگان
  105
  میزان جایزه
  درهمه‌مراحل
  ‌جمعا1000/000/000ریال

شروع جمع سپاری

آغاز جمع سپاری

اتمام مشارکت در فاز اول و دوم

شروع فاز سوم مشارکت

اتمام مشارکت در فاز سوم

پایان ارزیابی آثار ارسالی