مشارکت در تدوین سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه درعرصه زیربنایی و تولیدی
دنبال کردن (139)

 1. وضعیت
  خاتمه یافته
  دنبال کنندگان
  139
  میزان جایزه
  درهمه‌مراحل
  ‌جمعا1000/000/000ریال

شروع جمع سپاری
سیاست های کلی برنامه ششم توسعه

سیاست های کلی برنامه ششم توسعه

دانلود فایل
سیاستهای کلی برنامه پنجم توسعه

سیاستهای کلی برنامه پنجم توسعه

دانلود فایل
سیاست هاي کلی برنامه سوم توسعه

سیاست هاي کلی برنامه سوم توسعه

دانلود فایل
سیاستهاي کلی برنامه چهارم توسعه

سیاستهاي کلی برنامه چهارم توسعه

دانلود فایل
قانون اساسی

قانون اساسی

دانلود فایل
سند چشم اندار 20 ساله

سند چشم اندار 20 ساله

دانلود فایل
سیاست های کلی برنامه دوم توسعه

سیاست های کلی برنامه دوم توسعه

دانلود فایل